Actualité

Dag vum Bam 2018

Invitatioun


Heimat si Dir häerzlech invitéiert

op d'Bamplanzung am Kader vum


Dag vum Bam 2018

Samschdes, den 10. November


Treffpunkt ass em 11:00 Auer

zu Mompech bäi der Spillschull

                                                                                   

Org.: Ëmwelt-, Energie- a Verkéierskommissioun

zesummen mat dem Service forestier vun der Gemeen Rouspert-Mompech

Dag vum Bam 2018.pdf