Actualité

Demande de passeport

Den Inneministère informéiert, dat ab de Méinden, 18. Mee 2020, nees Päss ugefrot kënne ginn. Dës kënnt Dir bei eis am Populatiounsbüro oder direkt um Passbüro an der Stad ufroen. An deenen zwee Fäll biede mir Iech, ee Rendezvous ze huelen an och déi allgemeng Sécherheetsmesuren ze respektéieren. 

Le Ministère de l'Intérieur Luxembourg informe qu'à partir du lundi 18 mai 2020, les demandes de passeport peuvent à nouveau être introduites auprès du bureau de la population de la Commune, respectivement auprès du Bureau des Passeports à Luxembourg-Ville. Dans les deux cas, nous vous prions de fixer préalablement un rendez-vous par téléphone et de respecter les mesures de sécurité.

Das Innenministerium teilt mit, dass ab dem 18. Mai 2020, Pässe wieder angefragt werden können. Diese könnt Ihr entweder beim Einwohnermeldeamt der Gemeinde oder beim Amt für Reisepässe beantragen. In beiden Fällen bitte wir Sie, telefonisch einen Termin zu vereinbaren und die Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Gemeng Rouspert-Mompech
Tél.: + 352 73 00 66-1