Actualité

Grouss Botz 2019


​Grouss Bo​tz 2019
Hëlleft, eis Gemeng propper ze halen

Samsdes, den 6. Abrëll 2019

Rendez-vous em 9.00 bei der aler Gemeng zu Mompech

Uschléissend offréiert Gemeng Rouspert-Mompech

ee gemeinsamt Mëttegiessen (w.e.g. umellen um Tel: 73 00 66-1)

​​Organisatioun: Ëmwelt-, Verkéiers-, an Klimakommissioun

zesumme mam Service forestier vun der Gemeng Rouspert-Mompech


__________________________________________​


Aidez nous, à maintenir notre commune propre

Samedi, 6 avril 2019

Rendez-vous à 9.00 auprès de l'ancienne mairie à Mompach

Un déjeuner convivial sera offert par la commune Rosport-Mompach

(veuillez s.v.p. vous inscrire au tél: 73 00 66-1)

Organisation: Commission de l'Environnement, des Transports et du Climat

en coopération avec le Service forestier de la Commune Rosport -Mompach