Actualité

Info Bicherbus

​Ännerung – Arrêt „Bicherbus"

Den Donneschdeg 5. Mäerz häl​t de Bicherbus net wéi gewinnt zu Rouspert, vis-à-vis vun der Tankstell Q8, mee ausnamsweis zu Rouspert virun der Gemeng.
D'Ëffnungszäiten bléiwen onverännert vun 13:20 bis 14:00 Auer.

Änderung – Haltestelle „Bicherbus"

Der „Bicherbus" hält am Donnerstag, 5. März nicht wie gewohnt in Rosport, gegenüber der Tankstelle Q8, sondern ausnahmsweise vor der Gemeindeverwaltung in Rosport.
Die Öffnungszeiten bleiben unverändert von 13:20 bis 14:00 Uhr.

Changement – Arrêt „Bicherbus"

L'arrêt du „Bicherbus" du jeudi 5 mars ne sera pas comme d'habitude à Rosport, vis-à-vis de la station-service Q8, mais exceptionnellement devant la mairie à Rosport
Les heures d'ouverture restent inchangées de 13:20 à 14:00 heures.