Actualité

Mardi de Pentecôte

​L'administration communale sera fermée le mardi de Pentecôte 11 juin 2019.
En cas d'urgence, prière de contacter le numéro 621 199 289.

Le collège des bourgmestre et échevins

--------------------------------------------------- 

Die Gemeindeverwaltung ist am Pfingstdienstag, den 11. Juni 2019 geschlossen.
Kontaktieren Sie im Notfall bitte die Nummer 621 199 289.

Das Schöffenkollegium

--------------------------------------------------- 
D'Gemeng ass Péngschtdënsdes, den 11. Juni 2019 zou.
Kontaktéiert am Noutfall w.e.g. d'Nummer 621 199 289.

De Schäfferot