Actualité

Porte ouverte virtuelle - École régionale de Musique Echternach

D'Porte Ouverte vun der École régionale de musique Echternach fënnt dëst Joer, aus bekannten Grënn, net an der Form statt, wéi gewinnt. 

Wanns Du dech awer fir een Instrument interesséiers, dann kuck Dir d'virtuell Porte Ouverte un. 

Hei fënns Du de Link: 

www.emechternach.com/porte-ouverte

www.emechternach.com/porte-ouverte-en-12-minutes

All weider Informatiounen fënns Du um Site vun der École régional de musique Echternach: 

www.emechternach.com​