Actualité

Reouverture vum Musée Tudor

​Reouverture den 13.05.2020

Mat der zweeter Phase vum Déconfinement, deelt den Musée Tudor mat, dat ab dem 13. Mee 2020 seng Dieren erëm fir de Public op sinn. D'Personal un der Receptioun informéiert Iech iwwert déi hygienesch Mossnamen, déi wärend enger Visitt ze respektéieren an anzehaalen sinn. Pedagogesch Aktivitéiten an Féierungen sinn nach net erlaabt. 

Mir freeën eis op äre Besuch. 

Weider Informatiounen fannt dir op: www.musee-tudor.lu

Réouverture le 13.05.2020 

Avec la nouvelle phase de sortie progressive du confinement, le Musée Tudor ouvre à nouveau ses portes à partir du 13 mai 2020. Le personnel à la réception vous informera des mesures sanitaires mises en place et à appliquer pendant la visite. Les activités pédagogiques et visites guidées ne sont pas encore possibles vu les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. 

Au plaisir de vous accueillir.

Pour plus d'informations visiter: www.musee-tudor.lu

Wiedereröffnung am 13.05.2020

Mit der neuen Phase der schrittweisen Lockerung der Schutzmaßnahmen öffnet das Museum ab dem 13. Mai 2020 wieder die Türen. Das Personal an der Rezeption wird Sie über die Maßnahmen informieren, die während der Besichtigung zu beachten und anzuwenden sind. Pädagogische Aktivitäten, sowie Führungen sind noch nicht gestattet. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.musee-tudor.lu