Actualité

Solidaritéitsopruff – COVID-19

Solidaritéitsopruff – COVID-19

Opgrond vun der aktueller Situatioun an duerch d'Recommandatioune vun der Regierung hu sech am Land an och an eiser Gemeng Veräiner a Privatleit bereet erkläert fir ze hëllefen. Et gëllt elo, besonnesch déi eeler an ufälleg Matbierger ze schützen an ze ënnerstëtzen. D'Solidaritéit ass grouss tëscht eise Matbierger.

D'Gemeng wëll hëllefen, déi Fräiwëlleg an déi déi Hëllef brauchen zesummen ze bréngen.


Wien gëtt als vulnerabel ugesinn?

Als vulnerabel Leit gi zum Beispill folgend Leit ugesinn:

- Eeler Leit ;

- Diabetiker ;

- Leit mat enger cardio-vaskulairer Erkrankung;

- Leit mat enger Erkrankung vun den Otemweeër ;

- Kriibskrank Leit ;

- Leit mat enger Immunschwächt,

- mat aneren Virerkrankungen.​

Dir braucht Hëllef?

Wann Dir eng ufälleg Persoun oder a Quarantän sidd, kënnt Dir Iech bei der Gemeng op der Telefonsnummer 73 00 66-1 oder per Mail: info@rosportmompach.lu mellen.

Dir sidd bereet ze hëllefen?

Wann Dir bereet sidd fir z.B. d'Akeef vu Liewensmëttel oder Medikamenter fir vulnerabel Persounen ze iwwerhuelen, dann mellt Iech w.e.g. och op der Telefonsnummer 73 00 66-1 oder per Mail: info@rosportmompach.lu.

De Schäfferot

_____________________________

Solidaritätsaufruf – COVID-19

Aufgrund der aktuellen Situation und durch die Empfehlungen der Regierung, haben sich im ganzen Land und auch in unserer Gemeinde Vereine sowie Privatpersonen bereit erklärt, ihre Hilfe anzubieten.

Es gilt nun, besonders die älteren und anfälligen Mitbürger zu schützen und zu unterstützen.

Die Solidarität in unserer Gemeinde ist groß.

Die Gemeinde möchte helfen, die Freiwilligen und die Personen die Hilfe brauchen zusammen zu bringen.


Wer wird als anfällig angesehen?

Als anfällige Personen sind zum Beispiel folgende Personen zu betrachten:

- ältere Personen;

- Diabetiker;

- Personen mit einer cardio-vaskulären Erkrankung;

- Personen mit einer Erkrankung der Atemwege;

- Personen mit einer Krebserkrankung;

- Personen mit Immunschwäche;

- mit einer anderen Vorerkrankung.


Sie brauchen Hilfe?

Falls Sie eine anfällige Person sind oder unter Quarantäne stehen, können Sie sich bei der Gemeinde unter der Telefonnummer 73 00 66-1 oder per Mail info@rosportmompach.lu melden.

Sie sind bereit zu helfen?

Falls Sie bereit sind z.B. Einkäufe von Lebensmitteln oder Medikamente für anfällige Personen zu erledigen, dann melden Sie sich unter der Rufnummer 73 00 66-1 oder per Mail: info@rosportmompach.lu.

Der Schöffenrat

_____________________________

Appel de solidarité – COVID-19

En raison de la situation actuelle et des recommandations du Gouvernement, plusieurs associations locales ainsi que des particuliers ont offert leur aide.

Il est maintenant nécessaire de protéger et de soutenir en particulier les personnes âgées et les citoyens vulnérables.

La commune veut aider à réunir les bénévoles et ceux qui ont besoin d'aide.Qui est considéré comme vulnérable ?

Sont considérées comme personnes vulnérables toutes les personnes âgées et celles qui souffrent entre autres des maladies suivantes :

- Diabète

- Maladies cardio-vasculaires

- Maladies chroniques des voies respiratoires

- Cancer

- Faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie

- toute autre maladie antérieure.


Vous avez besoin d'aide ?

Si vous êtes une personne vulnérable ou sous quarantaine, vous pouvez contacter la commune au 73 00 66-1 ou par mail à info@rosportmompach.lu.

Êtes-vous prêt à aider ?

Si vous êtes prêt à effectuer des commissions (nourriture, médicaments, etc.) pour les personnes vulnérables, vous pouvez contacter la commune en appelant le 73 00 66-1 ou par mail à info@rosportmompach.lu.

Le collège des bourgmestre et échevins