Actualité

Update - Avis - Trinkwasserverunreinigung in den Ortschaften Dickwiler und Girsterklaus

​D'Drénkwaasser an den Uertschaften Dickweiler a Girsterklaus kann nees normal consuméiert ginn. 

L'eau potable du réseau dans les localités de Dickweiler et de Girsterklaus est de nouveau consommable. 

Das Trinkwasser in den Ortschaften Dickweiler und Girsterklaus kann wieder normal konsumiert werden.

2020-10-05 Avis - Trinkwasser - Dickweiler + Girsterklaus.pdf