Actualité

nouvelles lignes de bus

​Ab September sinn zwou nei Buslinnen um Territoire vun der Gemeng disponibel.
All Dag fiert d‘Linn 487 vu Rouspert, iwwert de Bierg op d‘Waasserbëlleger Gare wou dann op den Zuch ëmge-klomm ka ginn.
D‘Linn 487 erméiglecht et den Awunner sech innerhalb vun der Gemeng ze beweegen, ouni ëmzeklammen.
Weiderhi ginn och net nëmmen déi traditionnel Bus-haltestellen ugesteiert, mee och neier, wéi z.B. direkt virun der Gemeng. Op der Récksäit fannt Dir den de-tailléierte Plang.
D‘Linn 488 ass fir d‘Schüler aus dem Lënster Lycée bestëmmt. Hinnen ass et lo méiglech aus der Gemeng direkt an de Lycée op Jonglënster ze fueren ouni mussen ëmzeklammen.
All Auerzäiten sinn donieft um Site www.mobiliteit.lu disponibel.
De Schäfferot

Lignes 487+488.pdf


À partir du mois de septembre, deux nouvelles lignes de bus seront disponibles sur le territoire de la commune.
La ligne 487 circule tous les jours entre Rosport et la gare ferroviaire de Wasserbillig.
La nouvelle ligne favorise la mobilité entre les habitants de la commune sans devoir changer de bus.
À noter également que le bus desservira non-seulement les arrêts de bus traditionnels. Prière de bien vouloir consulter le détail au verso du présent document.
La ligne 488 permettra aux élèves du «Lënster Lycée» de s‘y rendre sans changement de bus. Il s‘agit donc d‘une ligne directe entre la commune et le lycée à Junglinster.
Tous les détails et les horaires sont disponibles sur le site www.mobiliteit.lu.
Le collège des bourgmestre et échevins


Lignes 487+488.pdf